Kalendarium


Średniowiecze

VIII – X w.    Powstaje pierwsza osada. Rozwojowi osady sprzyjało położenie przy krzyżujących się szlakach handlowych, prowadzących z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu.
XI w.    Na terenie podgrodzia funkcjonuje targ.
1121 r.    Gród w rękach Bolesława III Krzywoustego.
1124 r.    Pod koniec Maja przybywa misja biskupa bamberskiego, wysłana przez Bolesława III Krzywoustego w celu chrystianizacji zdobytych ziem Pomorza Zachodniego. Pierwsza wzmianka w kronice Ebbo – książę Warcisław wita w grodzie Ottona z Bambergu. Nazwa miasta z dokumentów: castro Zitarigroda
1140 r.    Gród Stargardzki należy do biskupstwa pomorskiego w Wolinie. Wzmianka o mieście w bulli papieża Innocentego II
1186 r.    Osadzenie zakonu Jannitów przez księcia Bogusława I. Nazwa miasta z dokumentów: Stargard
1188 r.    Nazwa miasta z dokumentów: Starogard
1199 r.    Osadzenie zakonu eremitów św.Augustyna przez księcia Kazimierza II.
1217 r.    Nazwa miasta z dokumentów: Starigart
1220 r.    Nazwa miasta z dokumentów: Ztaregard
1230 r.    Pierwsze obwarowania drewniano-ziemne.
1234 r.    Nazwa miasta z dokumentów: Staregarde
1238 r.    Nazwa miasta z dokumentów: Starogrod
1240 r.    Ziemia Stargardzka w rękach biskupa kamieńskiego przekazana przez Barnima I. Założenie przez biskupów mennicy, funkcjonującej z przerwami do XVII w.
1242 r.    Pierwsza świątynia (w miejscu dzisiejszej Katedry).
1243 lub ’54    24 Czerwca, Barnim I nadaje miastu prawa magdeburskie oraz 150 łanów ziemi, prawo połowu ryb, żeglugi na rzece Inie i wyręb drzew w lasach książęcych. Zakończenie budowy młyna miejskiego.
1248 r.    Barnim I odzyskuje w lenno Ziemię Stargardzką. Biskup kamieński zastrzega sobie prawo do patronatu i nadzoru nad kościołem  (pierwsza pisana wzmianka o Katedrze). Nazwa miasta z dokumentów: Stargard
1250 r.    Budowa hali targowej.
1267 r.    Początek budowy kościoła klasztornego eremitów (44 lata).
1280 r.    Przebudowa hali targowej na dom kupiecki. Bogusław IV oddaje miasto Brandenburgii.
1291 r.    Miasto nabywa znaczne tereny nad jeziorem Dąbskim, gdzie buduje porty do przeładunku towarów.
1292 r.    Rozpoczęcie przebudowy kościoła Mariackiego na świątynię halową. Książę szczeciński Bogusław IV zmienia prawa miejskiego z magdeburskiego na lubeckie, bardziej korzystniejsze, głównie dla kupców.
1295 r.    Zniesienie przez Bogusława II starych umocnień drewniano-ziemnych i grodu kasztelańskiego wraz z urzędem; Władzę w mieście przejmuje samorząd złożony z najbogatszych kupców; Początek budowy murów kamienno-ceglanych; W wyniku podziału Pomorza między spadkobierców Barnima I miasto znalazło się w granicach księstwa wołogoskiego.
1298 r.    Spór między eremitami a władzami miasta o pokrycie kosztów przebudowy murów na terenie dóbr zakonnych. Koszty podzielono.
XIV w.    Związały się ostatecznie cztery niezależne osady znajdujące się na niedalekich przedbramiach miasta.
1300 r.    Początek przebudowy murów obronnych (3 wieki): podwyższone do 8 metrów, 4 bramy, 9 baszt, 45 czatowni, dł. 2260 m.    5.000 mieszkańców.
1310 r.    Udział miasta w zjeździe miast hanzeatyckich w Stralsundzie
1311 r.    Zakończenie budowy kościoła klasztornego eremitów (po 44 latach).
1324 r.    Stargardzki mieszczanin, Jakub Pagelow ufundował ołtarz dla Katedry.
1329 r.    Własnością miasta: wieś Święte. Pierwsza wzmianka o szkolnictwie.
1350 r.    Własnością miasta: wieś Tychowo.
1356 r.    Własnością miasta: wieś Żarowo.
1360 r.    Przebudowa domu kupieckiego na Ratusz Miejski; dobudowano piętro.
1364 r.    Własnością miasta: wsie Grzędzice i Klępino. Wzniesiono szpital i kaplicę św. Ducha  (w miejscu dzisiejszego kościoła).
1367 r.    Przystąpienie miasta do Hanzy – konfederacji miast przeciwko Danii.
1372 r.    Po podziale Pomorza, Stargard wchodzi w skład księstwa słupskiego.
1377 r.    Ziemia Stargardzka księstwem, po wykupieniu przywileju, który znosił wójta książęcego.
1377 – 1402    Barnim V książę Księstwa Stargardzkiego.
1377 – 1418    Bogusław VIII książę Księstwa Stargardzkiego.
1380 r.    Rozpoczęcie przebudowy kościoła Mariackiego przez Henryka Brunsberga ze świątyni halowej na bazylikową.
1393 – 1401    Własnością miasta: wsie Poczernin i Kunowo. Budowa arsenału.
XV w.    Budowa baszty Białogłówki: 30 m wys. Budowa baszty Lodowej: 31 m wys.
ok. 1400 r.    Dobudowanie ośmiobocznej kaplicy mariackiej na północnej elewacji kościoła.
1408 r.    Budowa kościoła św. Jana na miejscu wcześniejszej kaplicy.
1418 – 1446    Bogusław IX książę Księstwa Stargardzkiego.
1439 r.    Budowa bramy pyrzyckiej.
1445 – 1459    Eryk I książę Księstwa Stargardzkiego.
1454 r.    Szczecin wypowiada otwartą wojnę napadając port stargardzki na jeziorze Dąbskim i uprowadzając statki z towarem.
1458 r.    Szczecinianie napadają na Stargard.
1459 r.    Stargard wchodzi w skład Księstwa Wołogoskiego.
1460 r.    Stargardzianie napadają na most celny na Regalicy; palą go i wycinają załogę. Szczecin odpowiada wyprawą na Stargard, który tym razem obronił swe mury.
1461 r.    Pod naciskiem książąt miasta zawierają pokój w Kobylance, gdzie zasadzili Lipę „Wieniec Zgody” (dziś o obw. 6 m). Książę Warcisław X rozszerzył szczecińskie prawo składu korzystnie dla kupców stargardzkich.
1464 r.    Został odlany jeden z największych stargardzkich dzwonów o średnicy 178 cm (dziś znajduje się w kościele św. Jana)
1474 r.    Listopad, zjazd stanów pomorskich: – księżna Zofia zrzekła się na rzecz syna Bogusława X swych praw i części dochodów z Pomorza Przedodrzańskiego; – książę potwierdził dotychczasowe przywileje nadane Stargardowi; – przedstawiciele miast pomorskich złożyli obojgu hołd lenny.
1491 r.    Anna Jagiellonka – córka Kazimierza Jagiellończyka w drodze z Krakowa do Szczecina zatrzymuje się z orszakiem królewskim w Stargardzie (2 lutego poślubia w Szczecinie Bogusława X, księcia pomorskiego).
1500 r.    Wzniesiono „Nową Giełdę” przy odwachu; zniszczoną w pożarze w 1635 r. do końca XV w. Stargard posiadał 12 wsi i ponad 1000 łanów (ok. 25 tys. ha) pól, lasów i łąk.

 Nowożytność

XVI w.    Miasto posiada 50 jeźdźców i 200 pieszych; budowa bastei. Zakończenie budowy baszty Jeńców 13 m. wys. W obrębie murów wybrukowano ważniejsze ulice.
1513 r.    Budowa baszty Morze Czerwone 34 m. wys.
1524 r.    Osiedla się Jan Kniepstrow, luteranin, były mnich franciszkański.
1530 r.    Wybucha pożar w mieście.
1534 r.    Po przejściu księstwa na luteranizm budynki klasztorne Augustianów przejęto na cele szkolne. Przy Radzie Miejskiej powstaje pierwsza szkoła świecka – (prawdopodobnie mieściła się w ratuszu).
od 1539 r.    Fara stała się zborem ewangelickim; wprowadzone zostały w urządzeniu wnętrza kościoła, a centrum kościoła stała się ambona.
1540 r.    Huragan i pożar niszczy zabudowy w tym wieże kościołów i ratusz miejski.
1542 r.    Ustawiono krzyż pokutny przy zbiegu ulic Gdańskiej i Morskiej.
1542 – 1546    Fizykiem (lekarzem) miejskim jest Ambrosius Scala
1568 r.    Odbudowa ratusza po pożarze z inicjatywy burmistrza Joachima Appelmanna; szczyt uzyskuje dekorację maswerkową.
1580 – 1644    Rada Miejska posiada aptekę „Pod Lwem”, jedną z trzech, które regulowały odpłatność za maść z much hiszpańskich (przeciw dżumie)
1583 r.    Wpis wizytacji w szpitalu Św. Jerzego, który powstał w XV w.
1584 r.    Pożar od uderzenia piorunu niszczy 487 budynków.
Zaraza w mieście, umiera kilkaset osób.
1598 – 1606    Fizykiem (lekarzem) miejskim jest Dawid Herlitz (Herlicius)
1596 r.    Wzniesiono łuki nad nieistniejącą dziś ulicą Cyrulików. Szpital Św. Jerzego posiadał 26 łóżek. Jego zaprowiantowanie stanowiło piwo, wołowina, wieprzowina i groch, zaś w szpitalnym piecu wypiekano miesięcznie korzec żytniego chleba
1618 – 1648    Wojna 30-letnia, wojska Wallensteina i szwedzkie rabują i gwałcą. Nazwa miasta z dokumentów: Stargardt. 12.000 mieszkańców.
1614 – 1636    Fizykiem (lekarzem) miejskim jest Dawid Herlitz (Herlicius)
1620 r.    Proces o czary Sydonii von Borck
1624 – 1626    Umiera sześć tysięcy mieszkańców na dżumę.
1627 – 1630    Wojska szwedzkie Gustawa Adolfa.
1625 r.    Rejestr podatkowy wykazywał 780 domów w obrębie murów, 105 na kępie i 75 na Wiku
1633 r.    Z fundacji Piotra Groeninga (burmistrza 1616-1631) powstaje Collegium Groeningainum dla ubogich a zdolnych.
1635 r.    7 Październik Szwedzi podpalają miasto; pożar niszczy ratusz , kościół Mariacki oraz większość zabudowań.
1637 r.    Miasto wraz z Pomorzem przechodzi pod panowanie Brandenburgii (traktat sukcesyjny w Grimmnitz)
1639 – 1664    Okres najpoważniejszych rekonstrukcji fary dokonano po pożarze w 1635 r.
1640 r.    1.200 mieszkańców.
1648 r.    Na mocy pokoju westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią, miasto dostaje się pod panowanie Brandenburgii. Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm wyznacza Stargard na stolicę Pomorza Tylnego (Hinterpommern)
1651 r.    Na miejscu nie nadającej się do renowacji kaplicy św. Ducha wzniesiono nową. Odbudowa zniszczonych po pożarach szpitali, w tym szpital Św. Ducha.
1657 r.    Hetman Stefan Czarniecki na czele oddziałów konnych, ścigając Szwedów dociera w okolice Stargardu.
1660 r.    Powstaje pierwsza oficyna drukarska.
1663 r.    Ufundowany przez stargardzkich mieszczan nowy ołtarz z grupą ukrzyżowania (element przetrwał do dziś)
1683 r.    Ufundowana przez stargardzkich mieszczan nowa ambona (element przetrwał do dziś)
1685 r.    Wzniesienie spichlerza nad Kanałem Ulgi.
1688 r.    3.600 mieszkańców.
1694 r.    Pierwszy ślub mieszanej pary w Stargardzie, Francuza (kościelna gmina francuska, hugenotów) z Niemką (kościelna gmina niemiecka, luteraów).
1697 r.    Płonie szpital Św. Ducha
XVIII w.    Usunięto wały i umocnienia ziemne wraz z fosami przerabiając je na ciągi spacerowe, ogrody i cmentarze.
1701 r.    Stargard w obrębie Królestwa Pruskiego.
1710 – 1711    Przechodzi fala dżumy; ok. 25% spośród kilkuset ofiar umiera w szpitalach
1712 r.    Spłonął szpital Św. Jerzego.
1713 r.    Wzniesiono odwach przy rynku dla ulokowanej w mieście stałej załogi wojskowej.
1714 r.    Collegium Groeningianum liczy 150 studentów, wykładowcy uzyskali tytuł profesorów królewskich.
1720 r.    Stargard w granicach Królestwa Pruskiego. 4000 mieszkańców. Budowa odwachu dla potrzeb oddziałów Fryderyka Wilhelma I.
1723 r.    Uruchomiono stałą pocztę kurierską ze Szczecinem.
1740 r.    5.529 mieszkańców.
1743 r.    30 Czerwiec, utworzono pierwszą w Stargardzie lożę masońską „Pod Trzema Kaflami”
1756 – 1763    Wojna siedmioletnia, wojska rosyjskie w mieście.
1772 r.    Pożar w mieście.
1786 r.    6.243 mieszkańców. Fryderyk III pruski przyznaje kwotę na rozpoczęcie odbudowy miasta.
Dawid Gilly projektuje piętnaście domów, miejski młyn i mosty na Inie oraz reguluje kanał  na Starym Mieście.
XIX w.    Wszystkie cmentarze zostały wyprowadzone poza granice Starego Miasta.
1800 r.    8.000 mieszkańców.
1806 r.    Wojska francuskie zajmują miasto.
1819 – 1824    Po zniszczeniach (wojny trzydziestoletnia i siedmioletnia)  podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu kapitalnego Katedry. Prace projektowe powierzono Schinklowi, wykonawstwo zaś majstrowi Karolowi Wilhelmowi Liebenowowi.
1825 r.    Stargard włączono do powiatu Sadzko.
1835 r.    Kupiec F.J. Mampe uruchamia wytwórnię koniaków i likierów (dziś wytwórnia lodów „Bambino”).
1840 r.    Istniało 480 warsztatów tkackich we wszystkich stargardzkich wisach. Powstało Wydawnictwo Pomorskie Maxa Mallina -(naukowe).
1843 r.    Otwarcie wypożyczalni łódek przy restauracji -(dziś Wenecja). Utworzenie kąpieliska przez Towarzystwo Akcyjne na terenie dzisiejszej oczyszczalni ścieków.
1844 – 1845    Budowa osobowego dworca kolejowego.
1845 r.    Przebicie nowej bramy w murach i budowa mostu na Inie otwiera drogę do Suchania i Bydgoszczy.
1846 r.    Połączenie kolejowe Stargard – Szczecin. Powstała w mieście filia poczty na dworcu.
1849 r.    Epidemia cholery.
1852 r.    12.473 mieszkańców.
1856 r.    Uruchomiono gazownię.
1859 r.    Uruchomiono warsztaty remontowe urządzeń kolejowych – (dziś ZNTK).
1860 r.    Przebito przejście przez basztę Morze Czerwone.
1861 r.    Kupiec Meisner uruchamia fabrykę papy smołowej i asfaltu, w której wynaleziono i opatentowano papę bitumiczną w 1869 r.
1862 r.    Wzniesiono katolicki kościół św. Józefa zniszczony w 1945 r.
1869 r.    Wynaleziono i opatentowano papę bitumiczną w fabryce Meisnera.
1870 r.    Wybudowano szpital przy ul.Staszica -(dziś budynek policji).
1871 r.    Rozebranie ruin po baszcie Kowalskiej
1873 – 1877    Po rozebraniu ruin kaplicy św. Ducha wzniesiono nowy kościół pod tym samym wezwaniem.
1874 – 1876    Przebudowa kościoła św. Ducha kosztem 112.812 marek. Wzniesiono pomnik Germanii, czcząc pamięć po poległych żołnierzach w wojnie francusko-pruskiej.
1878 r.    Wzniesienie pałacyku nad kanałem Ulgi -(dziś hotel PTTK).
1879 – 1882    Budowa nowego gimnazjum kosztem 400 tys. Marek -(dziś I LO).
1879 r.    Wybudowano szpital miejski przy ul.Wojska Polskiego.
1880 r.    Wzniesiono zabudowania koszarowe grenadierów (tzw. Czerwone Koszary).
1886 r.    Wykupienie odwachu przez miasto; urząd miar, biblioteka.
1889 r.    Otwarto cukrownię w Kluczewie. Wzniesiono kościół pod wezwaniem Chrystusa. 23.785 mieszkańców.
1892 r.    Nazwa miasta z dokumentów: Stargard i Pommern -(do 1945 r.). Nadanie strzelistości wieży kościoła św. Jana. (wraz z hełmem 99 m). W sześćsetną rocznicę powstania świątyni podjęto decyzję o kolejnej jej renowacji. Prace zlecono wybitnemu specjaliście w dziedzinie architek tury średniowiecznej, zatrudnionemu wcześniej przy pracach konserwacyjnych w Malborku, Heinrichowi Denekemu.
1896 – 1897    Budowa rzeźni miejskiej, uruchomienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z wieżą ciśnień i pierwszą oczyszczalnią ścieków.
1899 r.    Uruchomienie elektrowni miejskiej
1900 r.    26.860 mieszkańców.

XX wiek

1901 r.    Budowa Urzędu Powiatowego i Ziemskiego (dziś zarząd miasta ul. Czarnieckiego). 28.000 mieszkańców.
1908 r.    Otwarcie Städtisches Museum. Budowa liceum im. Królowej Luizy  (do 1911 r. dziś ZSZ nr.1). Budowa kamienicy secesyjnej przy ul. Śląskiej.
1910 r.    Budowa oddziału męskiego szpitala przy ul.Wojska Polskiego.
1911 r.     Zakończenie prac renowacyjnych kościoła Mariackiego rozpoczętych w 1892 r.  kosztem 319 tys. marek
30 Sierpnia, w uroczystościach poświęcenia świątyni brała udział para cesarska Wilhelm II i Augusta Wiktoria (księżniczka szlezwicko-holsztyńska).
1913 r.    28.000 mieszkańców.
1915 r.    Założono obóz jeńców wojennych przy ul.Reymonta.
po 1920 r.    Ustawiono obelisk symbolizujący przebieg 15 południka szerokości geograficznej.
1922 r.    Odbudowano po pożarze duży młyn i wzniesiono magazyn mąki.
1923 – 1927    Budowa osiedli mieszkalnych na dolnym przedmieściu szczecińskim. Wille oficerskie przy ul.Aleja Żołnierza oraz domy przy ul.Krasińskiego i ul.Okrzei.
1925 r.    Przeprowadzono regulację rzeki Iny.
od 1926 r.    W mieście zamieszkuje najwybitniejszy historyk pomorski, autor ponad 900 prac – doktor Martin Wehrmann.
1928 r.    Zbudowano drogę dla rowerzystów Stargard – Miedwie.
1929 r.    34.600 mieszkańców.
po 1930 r.    Powstaje dom partii  (dziś siedziba Sądu rejonowego).
1935 r.    Po dojściu nazistów do władzy zamknięto wszystkie loże wolnomularskie.
1938 r.    Zbudowano krytą pływalnię przy ul. Szczecińskiej Oraz koszary Wehrmachtu  (tzw. Białe Koszary)
1939 r.    39.760 mieszkańców. Otwarcie Heimatmuseum w ratuszu miejskim. 15 Września, powstaje obóz jeniecki przejściowy „dulag L”. Listopad, przekształcono go w obóz dla podoficerów i szeregowych „Stalag II D Stargard in Pommern”.
1944 r.    20/ 21Lutego, bombardowanie lotniska Kluczewo i węzła kolejowego oraz obiektów wojskowych.
1945 r.    2 – 28 Lutego, ewakuacja ludności na teren powiatu Greinfswald.
1945 r.    5 Marca, Stargard zajęty przez wojska 61 armii II Frontu Białoruskiego.
23 Marca, powołanie polskiej władzy miejskiej.
Nazwa miasta z dokumentów: Starogród
10 Maja, powstaje Obwodowy Urząd Zdrowia.
15 Maja, otwarcie pierwszej 7-klasowej szkoły podstawowej przy ul. Popiela.
18 Maja, założenie klubu sportowego „Błękitni”.
24 Czerwca, rozpoczyna działalność oddział P.T.T.K. -(jako pierwszy na Pomorzu Zachodnim)
18 Lipca, uruchomienie Warsztatów Głównych PKP -(dziś ZNTK).
2 870 mieszkańców. Nazwa miasta z dokumentów: Starogard nad Iną
1 Września, inauguracja roku szkolnego w Państwowym Gimnazjum i Liceum (I LO).
Wrzesień, powołano Komisję Opieki nad Książką.
Wrzesień, pierwsze organizacje społeczne:…
– Towarzystwo Przyjaciół Zdemobilizowanych Żołnierzy.
– Komitet opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy.
Dom Kolejarza rozpoczyna działalność.
Październik, wydanie gazety „Wieści”
6.000 mieszkańców.
1946 r.    Zorganizowanie Biblioteki Miejskiej. 19 Stycznia, powstaje chór „Echo”. Przejęcie cukrowni w Kluczewie. Uruchomienie Dużego Młyna. Otwarcie pływalni miejskiej.
1948 r.    Pierwsza kampania cukrownicza. Odbudowa ratusza miejskiego przez Gdańską Pracownię Konserwacji Zabytków (do 1961). Powołanie Kolejowego Klubu Sportowego „Błękitni”.
1950 r.    20.684 mieszkańców.
1957 r.    Rozpoczęcie budowy osiedla 1000-lecia. Kościół Mariacki przestał pełnić funkcje magazynowe.
1960 r.    Budowa osiedla Stare Miasto. 33 650 mieszkańców. Uruchomienie komunikacji autobusowej. Powstanie Muzeum.
od 1961 r.    Wcielenie samodzielnej wisi Kluczewo do aglomeracji miejskiej Stargard. 1 Lipca, w strukturze organizacyjnej MPGK powołano zakład o nazwie Miejski Zakład Komunikacji.
1962 r.    Zakończenie odbudowy kościoła Mariackiego.
od 1964 r.    Siedzibą zakładu MZK była zabudowa zagrodowa przy ul. Łabędzia 22, gdzie oprócz autobusów i taksówek obsługiwano i naprawiano również pojazdy Zakładu Oczyszczania Miasta.
1966 r.    Zakończenie odbudowy kamieniczek mieszczańskich i przeznaczenie ich na szkołę muzyczną i muzeum. Uruchomienie zakładu produkującego paszę dla zwierząt – Bacutil
1967 r.    Wybudowano mieszalnię pasz „Bacutil”.
1970 r.    44 460 mieszkańców.
1971 r.    Uruchomienie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „LUXPOL”.
1973 r.    Odbudowanie kamieniczki miejskiej na siedzibę Biblioteki Miejskiej.
1974 r.    Początek budowy osiedla XXX-lecia PRL (do 1983 r., dziś os. Zachód).
od 1975 r.    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje mieszkańców w ciepłą wodę i ogrzewanie.
1975 – 98    Miasto administracyjnie należało do województwa szczecińskiego.
od 1976 r.    Wcielenie jednostki komunikacji miejskiej w Stargardzie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.
1977 r.    Odbudowa arsenału z przeznaczeniem na archiwum państwowe. Budowa amfiteatru; 5.000 osób, scena 960 m2  (do 1980 r.).
1978 r.    Elektryfikacja linii kolejowej Poznań – Stargard. 22 Lipca, uroczyste otwarcie amfiteatru.
1979 r.    Powódź, największa w powojennej historii.
1980 r.    59.227 mieszkańców. Odbudowano spichlerz z przeznaczeniem na winiarnię i piwiarnię.
1981 r.    Odbudowa bastei z przeznaczeniem na muzeum.
1983 r.    Budowa kościoła Miłosierdzia Bożego na osiedla Zachód.
1986 r.    67.500 mieszkańców.
1988 r.    Rozpoczęcie budowy osiedla Pyrzyckiego.
1989 r.    Przemianowanie Szkoły Podstawowej nr.11 przy ul. Mieszka I na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.2
1990 r.    70.952 mieszkańców.
1991 r.    1 Maja, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęło samodzielną działalność. Od Października zakład otrzymał nową lokalizację mieszczącą się przy ul. Składowej 1. Pierwszy numer „Gazety Stargardzkiej”.
1992 r.    13 Października, podpisanie dokumentu kończącego obecność wojsk Federacji Rosyjskiej (byłej Armii Radzieckiej) w garnizonie w Kluczewie.
1993 r.    Wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Uruchomiono telewizję kablową.
1995 r.    72.254 mieszkańców.W 1998 oddano do użytku Południowe Obejście Starego Miasta, gdzie krzyżują się wszystkie ważne drogi.
1998 r.    Oddano do użytku Południowe Obejście Starego Miasta, gdzie krzyżują się wszystkie ważne drogi.
1999 r.    Nieudana kampania Rady Miejskiej mająca na celu usunięcie przymiotnika „szczeciński” z nazwy miasta. Wniosek został odesłany bez rozpatrzenia.

XXI wiek

2001 r.    74.000 mieszkańców. Otwarcie hipermarketu „Kaufland”; pierwszy w Polsce.
2002 r.    3 Grudnia, otwarcie hipermarketu „TESCO”
2003 r.    Rozpoczęto budowę obwodnicy na ul. Szczecińskiej. Władze Stargardu otworzyły przy drodze krajowej nr 10 na powierzchni 150 ha Stargardzki Park Przemysłowy. Wrzesień, otwarto hipermarket „Biedronka”.
2005 r.    71.017 mieszkańców.
2006 r.    31 Lipca, Koncern Bridgestone podpisał z miastem umowę na budowę fabryki opon na byłym radzieckim lotnisku w Kluczewie (jej wartość wynosi 200 mln euro).
2007 r.    Od 23 do 26 Marca zostały otworzone sklepy m.in. na Pomorzu i Mazowszu. Tym samym wszystkie supermarkety ex-Leader Price (przy ul. Piłsudskiego 22, ul. Szczecińska 45) działają już pod szyldem TESCO.
2008 r.    28 maja ruszyła budowa południowej obwodnicy miasta
2009 r.    1 grudnia zakończono budowę obwodnicy południowej, obwodnica weszła w skład drogi ekspresowej S10. W jej ciągu powstały trzy węzły: Stargard Szczeciński Zachód, Stargard Szczeciński Centrum, Stargard Szczeciński Wschód.1 czerwca podpisano umowę na inwestycję na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego z belgijską firmą Van Heyghen Staal, która zainwestuje ok. 70 mln zł, tworząc 100 miejsc pracy.
2010 r.    W sierpniu działalność rozpoczęła fabryka maszyn przeładunkowych fińskiego koncernu Cargotec. Koszt inwestycji wyniósł 64 mln euro i ma przynieść docelowo 400 miejsc pracy. 17 września stargardzkie zabytki Starego Miasta: Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz system fortyfikacji miejskich z basztami i bramami rozporządzeniem Prezydenta RP zostały uznane za pomnik historii. 28 grudnia 2010 Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Stargard Szczeciński dotyczących zmiany nazwy miasta Stargard Szczeciński na Stargard.
2011 r.   15 stycznia do 15 marca konsultacje z mieszkańcami, W ich wyniku blisko 58% głosujących opowiedziało się za skróceniem nazwy Stargard Szczeciński na Stargard (przy frekwencji wynoszącej 15,7%). 29 marca Rada Miasta złożyła wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zmianę urzędowej nazwy miasta Stargard Szczeciński na Stargard oraz gminy miejskiej Stargard Szczeciński.
2012 r.   Największym obiektem handlowym w mieście jest otwarta w marcu Galeria Starówka wraz ze szczytowymi kamienicami, wybudowanymi na przedwojennych fundamentach.
2013 r.   30 czerwca – 69.581 mieszkańców
2014 r.   22 kwietnia powstaje Radio Stargard nadające na 90,3 FM. 30 czerwca – 69.251 mieszkańców, 31 lipca otwarcie nowej komendy Policji,
2015 r.
2016 r.   1 stycznia oficjalny powrót do nazwy miasta „Stargard”.